नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

बोर्ड बैठकका निर्णयहरु


2016-05-24

मिति २०७२।१२।१७ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७२।१०।१४ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७२।६।१३ र ६।१४ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७२।४।११ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७२।३।२१ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७२।२।२७ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७१।१२।८ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७१।९।२८ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७१।५।१९ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७१।३।३० गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७१।२।१२ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७०।१२।२८ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७०।८।१६ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७०।६।१३ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७०।६।१ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७०।५।३० गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७०।३।९ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७०।१।३० गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६९।१२।३० गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६९।११।२२ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६८।४।१ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६८।३।२७ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६८।२।१७ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६८।२।९ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६७।१२।१० गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६७।११।१३ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६७।९।१८ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६७।८।२६ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६७।८।५ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६७।६।१७ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६७।५।२७ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६७।४।२० गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६७।३।९ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६६।११।२३ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६६।९।३० गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६६।८।५ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६६।७।१४ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६६।४।२५ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६६।३।२८ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६५।१२।२८ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६५।११।२८ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६५।१०।१५ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६५।६।१५ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०६५।२।२० गते बसेको बैठकका निर्णयहरु

प्रगति प्रतिवेदन

अन्य डाउनलोड्स