Nepal Government

Ministry of Labour and Employment

Foreign Employement Promotion Board


Anamnagar-32, Kathmandu, Nepal

Welcome to Foreign Employment Promotion Board

नमस्कार, Worker Online Registration Program मा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छुक कामदारहरुका लागि निर्मित यस Software मा जो सुकै कामदारले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, सिप तथा दक्षता यस Form मा भर्न सक्नुहुनेछ । विभिन्न वैदेशिक रोजगारी सगं सम्बन्धित ( Manpower कम्पनी ) इजाजत पत्रवालाहरुले यस Software मा आफुलाई दर्ता गर्नुपर्नेछ । र दर्ता भएका संस्थाहरुले यस Online Database बाट कामदारहरुको सिप तथा दक्षता मुल्यांकन गरी वैदेशिक रोजगारका लागि छनौट गर्न सक्ने छन । यस Online Database ले रोजगारदाता, कामदार तथा सम्बन्धित सरकारी निकाय विच सुचना प्रवाह गर्न विश्‍वास गरिएको छ ।